BỘ BÀI GIẢNG POWERPOINT từ bỏ Mầm Non, tiểu Học, THCS, THPT tủ sách stem-steam

Thư viện STEM-STEAM nhờ cất hộ thầy cô BỘ BÀI GIẢNG PPT toàn bộ các cung cấp học tự Mầm Non, tè Học, THCS, thpt được phân tách theo từng môn, từng lớp, từng bài.
*
*

BỘ BÀI GIẢNG POWERPOINT THPT 10,11,12- đầy đủ 10 môn

TẢI TẠI ĐÂY:

TOÁN: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

LÝ: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpsq6rnJLI4HtnI2cQ?e=NbDz0g

HÓA: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

SINH: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

TIN: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

VĂN: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

SỬ: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

ĐỊA: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

ANH:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

GDCD: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgpVuXunFNtucBVu0bg?e=uXAxpC

BỘ BÀI GIẢNG POWERPOINT THCS : 6,7,8,9 – đầy đủ 13 môn

TẢI TẠI ĐÂY:

TOÁN:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

LÝ:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

HÓA:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

SINH: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

TIN:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

VĂN:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

SỬ: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

ĐỊA:https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

ANH: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

CÔNG NGHỆ: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

GDCD: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

ÂM NHẠC: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

MỸ THUẬT: https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgp5NtSOhYRWHda0Lrg?e=f8fWul

TIỂU HỌC: 1,2,3,4,5 – đủ 13 môn.

Lớp 1 https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgtsMaCDeKmLrZrkicg?e=3PJiRf

Lớp 2 https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgt1e6bB4azgARhLWwA?e=IvwBsz

Lớp 3 https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdguFQ6RDiXHc84KlUSw?e=7fzFUY

Lớp 4https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdguUOKirQ-bQ_vhUx6g?e=hgNhZR

Lớp 5 https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgukZzwPrG7jPCxevww?e=IxQM3U

Mầm Non: 3,4,5 tuổi.

Lớp 3 tuổi https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgtIN2EobUr2FPFCIiQ?e=NzL6Cx